Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av bankens angelägenheter. Ledamöterna i styrelsen väljs med en mandattid på 4 år av huvudmännen vid den årliga sparbanksstämman. Styrelsen består av 5-7 externa ledamöter, och ordförande samt vice ordförande väljs inom i styrelsen. I styrelsen ingår bankens VD i enlighet med sparbankslagen. I styrelsen finns också en personalrepresentant. Styrelsen avsvarar för tillsättning, utvärdering och vid behov entledigande av VD.

Banken strävar efter att styrelsen såväl i sin helhet som individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikter, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Banken arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling av styrelseledamöter, VD samt all personal.

Styrelseledamöternas individuella kompetenser och erfarenheter redovisas för respektive ledamot under sidan ”Styrelsen”. Styrelsen utvärderar kompetenserna – och styrelsens samlade kompetens – i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter. Bankens styrelse anser att de individuella och samlade kompetenserna väl uppfyller dessa krav.